അഹങ്കാരം എല്ലാം നശിപ്പിക്കും

3
225

ദൈവവചനം കേൾക്കാം FR DOMINIC VALANMANAL | SHALOM TV

Fr. Daniel Poovannathil ദൈവവചനം കേൾക്കാം

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here